Dla pacjenta

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez
jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

—————————————————————————————-

Podstawa prawna: art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Medjana

Radom, ul. Czachowskiego 21a

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
  – aparat DRX Ascend, Decyzja PWIS nr DE OHR/01755/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku.
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego: – Pracownia rentgenowska, Decyzja PWIS nr 24z/2009 z dnia 12.08.2009 roku.

Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali odpowiednio zaliczeni do B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych/dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Jednocześnie zapewnia, że aparat rtg wytwarzający promieniowanie jonizujące podlega okresowym przeglądom technicznym przez uprawnioną do tego firmę, zgodnie z przepisami i z technicznym rygorem użytkowania określonym przez producenta.

Z powyższym stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Informacje dla pacjenta

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Medjana” 26-600 Radom ul. Czachowskiego 21A , zwany dalej Administratorem. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail medjana@medjanaradom.pl , pod adresem  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Medjana” 26-600 Radom ul. Czachowskiego 21A  lub telefonicznie pod numerem telefonu 48 363 33 73
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : rodo271169@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej  – podstawą  prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania),
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług  działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

ZA UDOSTĘPNIENIE KOPI, ODPISÓW DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NZOZ CENTRUM MEDYCZNE MEDJANA NIE POBIERA OPŁATY